OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW OBROTU

ZAMÓW OFERTĘ
(58) 346 12 34


Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIE PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!

3 Wings S.A oferuje następujące usługi dla przedsiębiorstw energetycznych:
 – Usługa Bilansowania Handlowego (POB)

Przedsiębiorstwo energetyczne będące Sprzedawcą energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci Odbiorca Końcowy jest przyłączony. Sprzedawca (stosownie do treści art. 5 ust. 2a pkt 3 ustawy), zobowiązany jest w umowie o świadczenie usług dystrybucji wskazać podmiot odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe. Bilansowanie to może prowadzić samodzielnie lub wskazać inny podmiot, który będzie świadczył dla niego taką usługę.

Usługa bilansowania handlowego dla Sprzedawcy energii elektrycznej to nic innego jak zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego (PSE S.A.) do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Sprzedawcę z Odbiorcami Końcowymi energii elektrycznej oraz prowadzenie zbiorczych rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej energii elektrycznej. Bilansowanie handlowe polega więc na rozliczeniu zbiorczej różnicy ilości energii elektrycznej, jaka została pobrana przez Odbiorców Końcowych w stosunku do ilości energii elektrycznej uprzednio zgłoszonej przez Sprzedawcę.

Bilansowanie handlowe to mechanizm, w którym Odbiorca Końcowy nie bierze bezpośrednio udziału (o ile nie jest jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe). Odbiorca Końcowy niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe nie zawiera umowy o bilansowanie handlowe, a jedynie umowę sprzedaży i umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenie z tytułu niezbilansowania odbywa się zawsze za pośrednictwem Sprzedawcy energii elektrycznej, niezależnie od tego czy Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB), czy tym podmiotem jest inna osoba prawna czy fizyczna.

Klienci korzystający z usługi POB świadczonej przez 3 Wings S.A. unikają kosztów związanych z zakupem własnego systemu WIRE wraz z infrastrukturą informatyczną, kosztów zatrudnienia wykwalifikowanego zespołu osób pracujących z systemem przez 365 dni w roku oraz kosztów finansowych związanych z posiadaniem wymaganych zabezpieczeń finansowych.

– Usługa Operatora Handlowego  (OH)

Usługę Operatora Handlowego kierujemy do wytwórców energii elektrycznej, którzy nie są bezpośrednimi uczestnikami Rynku Bilansującego, tym samym korzystając z naszej oferty unikają kosztów związanych z bezpośrednim uczestnictwem na tym rynku. Klienci w ramach oferty mają zapewnioną obsługę w zakresie bilansowania handlowego, zgłaszania grafików dostaw energii elektrycznej zgodnie ze standardami PSE S.A. w zakresie i zgodnie z wymogami Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej (USE) oraz uzyskają ewentualną pomoc dotyczącą tworzenia grafików pracy źródła wytwórczego.

Usługi prognozowania produkcji i/lub bilansowania farm wiatrowych

Usługę kierujemy do Klientów posiadających własne Farmy Wiatrowe o mocy Parku Wiatrowego wynoszącej minimum 2,2MW. Z myślą o Producentach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – farm wiatrowych, stworzyliśmy własny, unikatowy na Rynku Energii system. Jest to nowoczesne narzędzie informatyczne do prognozowania godzinowej produkcji energii elektrycznej jak również bilansowania Farmy Wiatrowej odbywającego się na Jednostce Grafikowej Wytwórczej należącej do 3 Wings S.A.. Usługa dedykowana jest przede wszystkim dla Farm, które prowadzą sprzedaż energii w ramach ustawowego obowiązku zakupu przez sprzedawców z urzędu. Korzystając z naszej oferty cedujecie Państwo na nas obowiązki związane z prognozowaniem i grafikowaniem produkcji energii przez Farmę Wiatrową oraz oszczędzacie na kosztach bilansowania produkowanej energii.

– Analiza funkcjonowania farmy wiatrowej

Efektywne prowadzenie farmy wiatrowej wymaga bieżącej kontroli jej pracy i monitorowania faktycznej produkcji energii elektrycznej w stosunku do wielkości oczekiwanych. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie analizy funkcjonowania farmy wiatrowej. Wynikiem takiej analizy jest m.in. poprawność prowadzenia famy oraz identyfikacja potencjalnych nieefektywności.

Oferujemy Państwu wykonanie w/w analiz statystycznych na podstawie posiadanych przez Państwa danych godzinowych produkcji energii oraz wietrzności. Zakres analiz obejmuje m.in. wyznaczenie rzeczywistej krzywej mocy oraz identyfikację okresów zakłóceń w nominalnej pracy farm, oraz na ich podstawie weryfikację efektywności produkcji energii w danej farmie. W przypadku odstępstw od wielkości oczekiwanych, przeprowadzone analizy umożliwiają identyfikację okresów nieoptymalnej pracy w celu ustalenia i usunięcie ich przyczyn, tym samym zwiększając produktywność farmy.

 – Usługa Operatora Rynku (OR)

Usługę Operatora Rynku kierujemy do Klientów (sprzedawców energii elektrycznej), którzy nie posiadają własnego systemu WIRE/UR, odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz wykwalifikowanego zespołu osób pracujących z systemem 7 dni w tygodniu/365 dni w roku i dodatkowo chcą zniwelować ryzyko związane z poprawnym wykonywaniem wszystkich wymaganych zgłoszeń do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – PSE S.A. Przy skorzystaniu z oferty gwarantujemy Państwu prawidłową realizację sprzedaży/zakupu  energii elektrycznej na Rynku Energii.

Usługa OR polega na właściwym dysponowaniu Jednostkami Grafikowymi (JG) należącymi do Klienta w zakresie handlu energią elektryczną. Jednostki Grafikowe Klient otrzymuje od Operatora Systemu Przesyłowego – PSE S.A. po podpisaniu stosownej umowy i założeniu, że Klient sam będzie świadczył usługę POB dla swojej Jednostki Grafikowej.

W ramach skorzystania z niniejszej usługi 3 Wings S.A. zobowiązuje się do przekazywania do PSE S.A. (OSP) w imieniu i na rzecz Klienta, za pomocą systemu WIRE wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych dla prawidłowego zgłoszenia zawartych transakcji sprzedaży/zakupu energii, a w szczególności Zgłoszenia Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej (ZUSE) oraz ewentualnie dla Klientów handlujących z zagranicznymi Kontrahentami Zgłoszenia Grafików Wymiany Międzysystemowej (ZGWM).

 –  Usługa Operatora Pomiarów

W ramach tej usługi 3 Wings jest odpowiedzialny za pozyskanie danych pomiarowych energii elektrycznej z układów pomiarowo-rozliczeniowych i przekazanie ich do OSP lub innego operatora prowadzącego proces rozliczeń.

W ramach tej usługi oferujemy:
– codzienne przetwarzanie danych dobowo-godzinowych ze wszystkich punktów pomiarowych,
– przekazywanie ich w obowiązującym formacie do OSP.

W przypadku chęci skorzystania z usługi prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszamy Odbiorców Gospodarstw Domowych do zapoznania się ze Zbiorem Praw Konsumenta wydanego przez Urząd...

WIĘCEJ >

Dnia 30 marca 2017r. została opublikowana Struktura Paliw za 2016r. Zapraszamy: Struktura Paliw 2016r....

WIĘCEJ >

Dnia 22.10.2011r. w Teatrze Wybrzeże odbyła się uroczysta Gala ogłoszenia wyników piątej edycji Pomorskiego...

WIĘCEJ >

Dnia 29.03.2012r. podczas Targów CSR w Centrum Nauki Kopernik odbyło się ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny...

WIĘCEJ >

Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIĘ PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!